مكانيزم ۳۲پرده هاي سنگين

مكانيزم پرده ۳۸

مكانيزم پرده ۳۲

پروفيل آلومنيوم پرده